LEIEBETINGELSER

– Alle utleiepriser gjelder per utleiedag

– 1/2 utstyrsleie fra og med utleiedag to

– Vi tilbyr transport/montering mot pristillegg

Dersom det er avtalt at Musikkbooking skal montere/demontere utstyret som omhandles av nærværende leiekontrakt, plikter leietager å sørge for at alle nødvendige tillatelser for bruk av utstyret er innhentet. Det skal videre være ryddet plass på monteringsstedet, samt sørget for fremkommelighet for transport til monteringsstedet. Tidspunkt for montering/levering avtales på forhånd med kunden.

Reklamasjon vedrørende mangler på utstyret må skje umiddelbart ved mottagelsen, og under enhver omstendighet før utstyret tas i bruk. Dersom leietager tar utstyret i bruk, har leietager godkjent leveransen.

Leietager er ansvarlig for at utstyret til enhver tid oppbevares trygt og sikret mot tyveri, herunder innelåst eller betryggende sikret på annen måte (ved for eksempel vakthold). Videre Leietager er ansvarlig for tilbørlig ettersyn av utstyret. Ved ekstraordinær tilgrising av utstyret, er leietager selv ansvarlig for rengjøring. Som eksempel på «ekstraordinær tilgrising» er alle typer av væsker som kommer i kontakt med utstyret, det være seg alkohol eller annen væske. Alt annet enn alminnelig støv/skitt vil også falle innunder kategorien «ekstraordinær tilgrising». Leietager plikter å rengjøre tilgriset utstyr før tilbakelevering. Musikkbooking vil fakturere utgifter i forbindelse med rengjøring for de tilfeller hvor slik rengjøring ikke er foretatt av kunde. Videre er Leietager fullt ut ansvarlig for at utstyret til enhver tid er værbeskyttet, herunder beskyttet mot eksempelvis regn, vind, ekstrem varme, fuktighet, kulde mv. Leietager har således all risiko for evt gradvis eller plutselig endring av værforhold, og må ta de nødvendige forholdsregler i denne forbindelse, herunder påse å besørge eksempelvis overbygg, sidebygg og evt annen værbeskyttelse.   

Musikkbooking forbeholder seg retten til å fakturere for merarbeid hvis utstyret ikke leveres tilbake i avtalt stand eller tid (med mindre det er avtalt at Musikkbooking står for levering/henting av utstyret). Arbeid utover hva som er avtalt faktureres med kr 1 200,- pr. time + mva.

Utstyret som leies ut er forsikret av Musikkbooking. Ved skader må leietager varsle Musikkbooking umiddelbart. Egenandel utgjør kr 10 000,-. Ved skader med samlet verdi som ikke overstiger egenandelen, plikter leietager å dekke slike kostnader etter regning fra Musikkbooking og forsikringsselskapet vil ikke bli involvert. Gitt at samlet verdi på oppståtte skader overstiger nevnte egenandel, belastes egenandelen leietager. Forsikringen dekker ikke hærverk eller lignende skader på utleiemateriellet. Leietager forplikter seg til å dekke slik skade etter regning. Ved beskadiget eller bortkommet utstyr, belastes leietager dagens veiledende utsalgspris. Musikkbooking plikter ikke å fremskaffe dokumentasjon på tidligere innkjøp av det/de aktuell(-e) produkt(-er). Musikkbooking vil i tillegg belaste leietager for de tapte leieinntekter utleier måtte bli påført, inntil nytt utstyr er fremskaffet. Under enhver omstendighet vil leietager være ansvarlig for å dekke de kostnader Musikkbooking blir påført, for eksempel i en situasjon hvor forsikringsselskapet med henvisning til sine vilkår finner skaden(-e) ikke dekningsberettiget. Leietagers ansvar vil i et slikt tilfelle ikke være begrenset til egenandelen, men til summen av det oppståtte tap Musikkbooking har blitt påført.

Avbestillingsregler/-gebyr (med mindre annet er eksplisitt avtalt):

25 % av sum utstyrsleie/artisthonorar betales ved avbestilling dersom det er 6 måneder eller mer til arrangementsdato

50 % av sum utstyrsleie/artisthonorar betales ved avbestilling dersom det er 3 måneder eller mer (men under 6 måneder) til arrangementsdato

75 % av sum utstyrsleie/artisthonorar betales ved avbestilling dersom det er 2 måneder eller mer (men under 3 måneder) til arrangementsdato

100 % av sum utstyrsleie/artisthonorar betales ved avbestilling dersom det er under 2 måneder til arrangementsdato

Avbestillingsgebyr påløper uavhengig av eventuell force majeure (og force majeure lignende tilfeller) som eksempelvis krig, naturkatastrofer, pandemier, sykdomsutbrudd over landegrenser, streik, importrestriksjoner mv.

Dersom leietager misligholder sine forpliktelser eller på noen måte medvirker til at Musikkbooking blir skadelidende, har Musikkbooking rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Heving av avtalen medfører at Musikkbooking kan hente utstyret. Heving av avtalen skal skje skriftlig, per brev eller e-post. Ved mislighold fra leietagers side, er leietager fortsatt pliktig til å betale den totale kontraktssummen.

Fremleie eller utlån av utstyr som omhandles av nærværende leiekontrakt til tredjeperson, fysisk eller juridisk, er ikke tillatt uten utleiers samtykke. Dersom slik fremleie eller utlån har skjedd uten samtykke fra Musikkbooking, er leietager ansvarlig for eventuell forlengelse av leieperioden, skader, tilgrising mv., inntil utstyret er tilbakelevert til Musikkbooking. Leieperioden regnes fra den dag avtalt utstyr leveres eller sendes til kunden fra Musikkbooking, og frem til utstyret er tilbakelevert Musikkbooking. Videre tilkommer det et straffegebyr på 50 % av totalt avtalt leiebeløp.

For næringsdrivende, organisasjoner, stiftelser mv. (ikke privatpersoner) gjelder følgende: I tillegg til avtalt leiebeløp så tilkommer det tillegg for «servicebil» på kr 600,- per oppmøte samt eventuelle bompenger og parkeringsutgifter. Disse tilleggene påløper uavhengig av om partene har avtalt et konkret transporttillegg. Kost for alle involverte teknikere tilkommer. Befaring, kundekontakt, kontakt med øvrige involverte, møtevirksomhet, forberedelser, planlegging, koordinering, tilstedeværelse, oppsyn, teknisk veiledning («support») mv. belastes etter medgått tid, kr 1 250,- pr. time + mva.

Ved enhver tvist mellom partene som utledes av denne kontrakt eller gjennomføringen av den, vedtas Oslo tingrett som rett verneting.